Samochody duże rodzinne idealnie pasujące na wspólne wyjazdy .

WayCar.pl

Zadzwoń

661 028 931

najniższe ceny

SPRAWDŹ CENY

Ogólne Warunki Wynajmu Pojazdu
§1 Najemca zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym pojazdu i oświadcza, że : 1) Pojazd będący przedmiotem umowy jest w dobrym stanie technicznym, gotowy do jazdy, stanowi wyłączną własność Wynajmującego, posiada ważne na czas zawarcia Umowy ubezpieczenie OC/AC/NW i nie jest obciążony żadnym prawem na rzecz osób trzecich. 2) Pojazd posiada zatankowany zbiornik paliwa zgodnie z zapisem w umowie.
§2 Najemca oświadcza, że nie został skazany za przestępstwo lub wykroczenie drogowe.
§3 Wynajmujący zobowiązany jest, po uiszczeniu zapłaty za najem pojazdu, do wystawienia najemcy faktury VAT zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi.
§4 1. Przedłużenie okresu wynajmu pojazdu samochodowego, możliwe jest pod warunkiem zawarcia kolejnej Umowy, najpóźniej w następnym dniu po upływie terminu wynajmu, przy czym Najemca zobowiązany jest do udzielenia Wynajmującemu pisemnej (list, list polecony, fax) informacji z własnoręcznym podpisem, o chęci przedłużenia okresu wynajmu, na 3 dni przed jego upływem. 2. Oświadczenie takie jest dla Najemcy wiążące i upoważnia Wynajmującego do dochodzenia zapłaty za deklarowany do przedłużenia okres.
§5 Na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Wynajmującego z tytułu niewłaściwego wykonywania niniejszej umowy, zastrzeżonych kar umownych lub szkody poniesionej w wyniku utraty bądź uszkodzenia pojazdu, najemca wpłaca w dniu zawarcia niniejszej umowy kaucję, podlegającą zwrotowi w wysokości nominalnej – w przypadku braku potraceń z wyżej wymienionych tytułów – w dniu zwrotu pojazdu.
§6 Najemca zobowiązuje się, że: 1) nie będzie kierował pojazdem pod wpływem alkoholu lub środków psychotropowych, 2) znane mu są warunki ubezpieczenia pojazdu i nie będzie używał pojazdu w sposób, który mógłby spowodować unieważnienie polisy, 3) zwróci pojazd najpóźniej w dniu upływu terminu wynajmu pojazdu, 4) zwróci pojazd z zatankowanym bakiem paliwa, zgodnie z zapisem w umowie pod rygorem obciążenia karą umowną w wysokości 300 zł. 5) zobowiązuje się zabezpieczyć pojazd przed kradzieżą lub zniszczeniem, w sposób powszechnie przyjęty, ze szczególną starannością 6) nie będzie bez uprzedniego zezwolenia Wynajmującego dokonywał jakichkolwiek napraw pojazdu, za wyjątkiem wymiany przebitego koła, 7) nie będzie występował w imieniu Wynajmującego. 8) będzie przestrzegał zakazu palenia papierosów w samochodzie pod rygorem obciążenia karą umowną w wysokości 200 zł 9) zwróci pojazd czysty, zarówno z zewnątrz jak i wewnątrz pod rygorem obciążenia karą w wysokości: 50 zł mycie nadwozia, 50 zł sprzątanie wnętrza, 80 zł pranie tapicerki
§7 W czasie trwania Umowy, samochód (oraz jego wyposażenie) nie może: 1) znajdować się w posiadaniu osób trzecich, 2) być przedmiotem procesów sądowych ani zastawu, 3) być wykorzystywany w sposób odbiegający od zwykłego użytkowania, a w szczególności : a) podnajmowany , b) użyty w wyścigach, treningach, rajdach, testach na prędkość, naukach jazdy, c) użyty do holowania lub pchania innych pojazdów, d) użyty do ciągnięcia przyczep, e) użyty do przewozu niebezpiecznych towarów, f) użyty wbrew przepisom prawa.
§8 1.Najemca przypadku każdej szkody powstałej z przyczyn leżących po stronie Najemcy lub w przypadku braku sprawcy szkody albo niemożności ustalenia osoby winnej zaistnienia szkody zobowiązany jest do zapłaty na rzecz wynajmującego kwoty udziału własnego wysokości 2000 zł. 2. Najemca przyjmuje na siebie dodatkowe zobowiązanie finansowe w razie wystąpienia z winy Najemcy uszkodzenia, utraty lub zniszczenia pojazdu lub jego części. Zobowiązanie to stanowi deklarację pokrycia dodatkowych kosztów utraty wartości pojazdu w wyniku tego zdarzenia. 3. Najemca odpowiada za szkody powstałe z jego winy umyślnej oraz spowodowane jego niedbalstwem lub lekkomyślnością (np. prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwym) a ponadto ponosi wobec Wynajmującego odpowiedzialność za działania i zaniechania osób, którym udostępnił i/lub przekazał przedmiot niniejszej umowy do prowadzenia jak za działania własne.
§9 1. W razie uszkodzenia lub utraty którejkolwiek z części pojazdu, Najemca zobowiązany jest do wymiany uszkodzonej lub utraconej części na nową, na swój koszt. 2. W razie uszkodzenia, utraty lub kradzieży pojazdu w wyniku naruszenia przez Najemcę któregokolwiek z postanowień Umowy, Najemca ponosi wobec Wynajmującego pełną odpowiedzialność materialna za wynikłe szkody. 3. Za otrzymane przez Najemcę lub kierowcę pojazdu, a nie uiszczone w terminie mandaty, opłaty parkingowe itp., Najemca ponosi pełną i całkowitą odpowiedzialność, co do dnia ich uiszczenia. 4. Odpowiedzialność Najemcy wobec Wynajmującego z tytułu zdarzeń określonych w ust. 1, 2, 3 trwa bez względu na upływ czasu trwania Umowy.
§10 1. Najemca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Wynajmującego: 1) o kradzieży, utracie lub uszkodzeniu pojazdu, 2) o pojawiających się usterkach w jego funkcjonowaniu, w tym przebiciu opony, 3) o otrzymanych mandatach karnych, 4) o zgubieniu kluczyków do pojazdu. 2. W przypadku kradzieży, utraty lub uszkodzeniu pojazdu w wyniku kolizji drogowej Najemca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić organy ścigania o zaistniałym zdarzeniu, a ponadto przekazać Wynajmującemu pisemny raport ze szkicem sytuacyjnym z zaistniałego zdarzenia . 3. W przypadku unieruchomienia pojazdu, lub braku możliwości kontynuowania jazdy z powodu usterek w jego funkcjonowaniu, o których mowa w ust.1, pkt 2), Wynajmujący niezwłocznie udzieli Najemcy pomocy. 4. W razie utraty kluczyków do pojazdu Wynajmujący niezwłocznie dostarczy Najemcy zapasowy komplet kluczyków, na koszt Najemcy. 5. W razie przebicia opony Najemca może poinformować Wynajmującego o tym fakcie, z prośbą o udzielenie pomocy. Pomoc w takich wypadkach jest odpłatna, na zasadach ogólnych.
§11 Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w umowie, w celach marketingowo-reklamowych, a także do przekazywania danych osobom trzecim, w szczególności do celów ubezpieczenia.
§12 1. Jeżeli Najemca używa wynajęty samochód w sposób sprzeczny z niniejszą umową lub z jego przeznaczeniem, Wynajmujący jest uprawniony do rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym i odebrania pojazdu od Najemcy na jego koszt. W przypadku braku zwrotu pojazdu przez Najemcę, Wynajmujący uprawniony jest – bez odrębnego poinformowania Najemcy – do zawiadomienia organów ścigania w celu przymusowego odbioru pojazdu. 2. Najemca w wypadkach określonych w ust. 1, zobowiązany jest do uiszczenia całej należnej za najem kwoty. 3. Jeżeli najemca dopuszcza się zwłoki z zapłatą czynszu co najmniej za jeden pełny okres płatności, wynajmujący może najem wypowiedzieć bez zachowania terminów wypowiedzenia.
§13 Wszelkie zmiany do Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§14 1. W sprawach nie unormowanych zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące . 2. Wszelkie spory wynikłe na tle wykonania Umowy strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu dla Wynajmującego sądowi powszechnemu. 3. Najemca jest zobowiązany poinformować Wynajmującego o każdej zmianie adresu, pod rygorem uznania korespondencji kierowanej na ostatni wskazany przez Najemcę adres, jako skutecznie doręczonej z dniem pierwszego awiza. 4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
WayCar.pl

Kontakt

EMAIL

techgrzew@wp.pl

Telefon

661028931
601923865

Adres

u. Bukowina 58
43-180 Orzesze

Napisz do nas